Logg inn 
 • Søk: • NAF / Klubber / Hadeland AK / Vedtekter  Right menu

  Akvaristiske Aktiviteter


  Vedtekter

  Av 1. februar 1985.

  Med rettelse av 23. januar 1987.

   

  § 1      Klubbens navn er Hadeland Akvarieklubb.

  Klubben skal være tilsluttet Norsk Akvarieforbund.

   

  §  2      Klubben skal tjene som bindeledd mellom akvarister og utbre kjennskap til akvariehobbyen.

   

  §  3      Klubben er åpen for enhver som er interessert i klubbens formål og oppgaver, og som retter seg etter de lover og bestemmelser som gjelder til enhver tid.  Klubben er delt opp i en junioravdeling for medlemmer fra 10 til 16 år, og en senioravdeling for medlemmer som har fylt 16 år.  Utmelding skjer skriftlig.

   

  §  4      Personer som motarbeider klubbens virksomhet uten berettiget grunn, kan ekskluderes for kortere eller lengre tid hvis 2/3  av styret krever det.  Blir et medlem ekskludert kan vedkommende anke saken inn for en generalforsamling.

   

  §  5      Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen.

   

  §  6      Det bør holdes minst 10  medlemsmøter i året.  Styret innkaller og bestemmer møteprogrammet.  Møtene kunngjøres ved rundskriv til medlemmene og/eller annonse i lokalavisen.

   

  §  7      Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet.  Ordinær generalforsamling holdes hvert år og bør legges til januar.  Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret, revisorene eller minst 1/3 av medlemmene skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilken sak de ønsker behandlet.  Styret plikter da å innkalle til generalforsamling innen 4 uker.

   

              Dagsorden for generalforsamling skal omfatte:

                                     

  1.      Valg av møtedirigent

  2.      Årsberetning

  3.      Regnskap med revisorenes beretning

  4.      Innkomne forslag

  5.      Valg

   

  Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende minst 2 uker før generalforsamlingen.  Styret innkaller til generalforsamling med minst 14 dagers varsel.  Årsberetning, regnskap samt innkomne forslag skal være utsendt til medlemmene innen en uke før generalforsamlingen. Bare medlemmer med gyldig medlemskort for den perioden generalforsamlingen holdes i, har stemmerett.  Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

   

  §  8      Klubbstyret er klubbens nest høyeste myndighet.  Styret skal bestå av følgende medlemmer:  Leder, nestleder, sekretær, kasserer og 1 varamedlem.

  Leder og kasserer velges på like år.  Nestleder, sekretær varamedlem velges på ulike år. 

  Styret kan treffe vedtak når minst 4 styremedlemmer er tilstede og minst 3 stemmer for vedtaket.  Begge varamedlemmer har møteplikt, men ikke stemmerett hvis resten av styret er tilstede. 

  I tillegg til styret velges det hvert år 2 revisorer og en valgkomite på 3 medlemmer.

   

  §  9      Klubben kan bare oppløses eller skifte formål på en ordinær generalforsamling som har dette på dagsorden.  Oppløsning/skifte av formål kan også skje på en ekstraordinær generalforsamling som har oppløsning som eneste sak på dagsorden.  Innkalling til generalforsamling med oppløsning på dagsorden må skje skriftlig med 1-en- måneds varsel.  Oppløsning er kun gyldig med 7/8 flertall.

  Klubbens midler skal ved oppløsning deponeres hos Norsk Akvarieforbund.  Dannes en ny akvarieklubb i området innen 3 år tilfaller midlene denne klubben.  Etter 3 år tilfaller midlene Norsk Akvarieforbund.

  §10      Endring i vedtektene kan bare besluttes av generalforsamling med minst 2/3 av de avgitte stemmer.