Logg inn 
 • Søk:

 • Right menu

  Akvaristiske Aktiviteter


  Vedtekter

   

  Vedtekter for Elverum og omegn akvarieklubb 

  Stiftet 15.02.2005.

  (Revidert etter årsmøte 6. februar 2007og 27.april 2010)

  § 1

  Klubbens navn er Elverum og omegn akvarieklubb som forkortes til EOAK.

  Klubben skal være tilsluttet Norsk Akvarieforbund.

  § 2

  Klubben skal tjene som bindeledd mellom akvarister og utbre kjennskapen til akvariehobbyen.

  § 3

  Klubben er åpen for enhver som er interessert i klubbens formål og oppgaver, og som retter seg etter de lover og bestemmelser som til enhver tid gjelder. Medlemmer som ikke har betalt i løpet 3 måneder etter forfall vil bli strøket.

  § 4

  Personer som motarbeider klubbens virksomhet kan ekskluderes for kortere eller lengre tid hvis 2/3 av styret krever det. Blir et medlem ekskludert, kan vedkommende anke saken inn for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

  § 5

  Kontingenten fastsettes av styret.

  § 6

  Styrets oppgaver:

  • Iverksette vedtak fattet av Generalforsamlingen.

  • Ansvarlig for den dagelige drift av klubben.

  • Føre den nødvendige kontroll av klubbens økonomi.

  • Innkaller og godkjenner møteprogram etter forslag fra komiteene.

  • Representere klubben utad.

  • Opprette komiteer for gjennomføring av vedtak om aktiviteter.

  § 7

  Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet. Generalforsamling holdes hvert år i januar/februar. Innkallingen til generalforsamlingen må være medlemmene i hende minst 4 uker før generalforsamlingen. Dagsorden for generalforsamling skal omfatte:

              1. Godkjennelse av innkalling

              2. Valg av møtedirigent, sekretær og tellekorps

              3. Årsberetning

              4. Regnskap med revisorenes beretning

              5. Budsjett

              6. Innkomne forslag

              7. Valg

  Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 2 uker før generalforsamlingen.

  Årsberetning, regnskap samt innkomne forslag skal være utsendt til medlemmene før  generalforsamlingen. Bare medlemmer med gyldig medlemsskap for den perioden som generalforsamlingen holdes i, har stemmerett.

  Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret, revisorene eller minst 1/3 av medlemmene skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret plikter da å innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

  § 8

  Klubbstyret er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Styret skal bestå av følgende medlemmer: leder, kasserer, styremedlem og varamedlem.

  Leder og styremedlem velges på like år, kasserer og varamedlem på ulike år.

  Nestleder- og sekretærfunksjonen velges blant styrets medlemmer.

   

  Styret kan treffe vedtak når minst 2 av 3 styremedlemmer er tilstede + varamedlem.

  Varamedlemmet har møteplikt men kun stemmerett når et styremedlem har forfall.

   

  I tillegg velges det hvert år en revisor og valgkomite bestående av leder og 2 medlemmer.

   

   

  § 9

  Klubben kan bare oppløses på en ordinær generalforsamling som har dette punktet på dagsorden. Oppløsning kan også skje på en ekstraordinær generalforsamling som har oppløsning som eneste sak på dagsorden. Oppløsning er kun gyldig med 3/4 flertall (kvalifisert flertall).

  Klubbens midler skal ved oppløsning deponeres hos Norsk Akvarieforbund. Dannes en ny akvarieklubb i området innen tre år tilfaller midlene denne klubben dersom denne melder seg inn i NAF. Etter tre år tilfaller midlene Norsk Akvarieforbund.

  § 10

  Endringer i vedtekter kan bare besluttes av generalforsamling med minst 2/3 av de avgitte stemmer.